Modlitba papeže Benedikta XVI. za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu

Otče, dej, ať mezi křesťany povstanou
početná a svatá kněžská povolání,
která by udržovala živou víru
a střežila převzácnou památku tvého Syna
prostřednictvím kázání slova
a udílením svátostí,
jimiž, Otče, ustavičně obnovuješ své věřící.

Daruj nám svaté služebníky tvého oltáře,
kteří budou pozornými a zapálenými strážci Eucharistie,
která je svátostí Kristova největšího daru
pro vykoupení světa.

Povolej služebníky tvého milosrdenství,
kteří by prostřednictvím svátosti smíření
rozdávali lidem radost ze tvého odpuštění.

Dej, Otče, ať církev s radostí přijímá
četné inspirace Ducha tvého Syna
a ať v učenlivosti vůči jeho ponaučením
pečuje o povolání ke kněžství
a k zasvěcenému životu.

Pomáhej biskupům, kněžím, jáhnům,
zasvěceným osobám i všem pokřtěným křesťanům,
aby věrně naplňovali své poslání
ve službě evangeliu.

O to prosíme skrze Krista našeho Pána. Amen.

Maria, Královno apoštolů, oroduj za nás!

Modlitba sv. Matky Terezy za kněze

Maria, Matko Ježíšova, rozestři plášť své čistoty na naše kněze. Chraň je, veď je a chovej je ve svém srdci. Buď jim Matkou, zvlášť když jsou znechuceni a osamělí. Miluj je a pečuj o ně, aby patřili Ježíši úplně. Vždyť jsou tvými syny tak jako Ježíš, uchovej tedy jejich srdce čisté a neposkvrněné. Učiň, ať je jejich mysl naplněna Ježíšem. Vkládej Ježíše stále na jejich rty, aby hříšníkům a všem, které potkávají, nabízeli jen jeho. Maria, Matko Ježíšova, buď i jejich Matkou, miluj je a přinášej jim radost. Se zvláštní péčí se ujmi kněží nemocných a umírajících a těch, kteří jsou nejvíce pokoušeni. Rozpomeň se, že celé své mládí i stáří, celý svůj život, věnovali službě a všechno dávali Ježíši. Maria, žehnej jim a vyhraď jim ve svém srdci zvláštní místo. Dej jim kus svého srdce, tak krásného, čistého a neposkvrněného, tak plného lásky a pokory, aby i oni mohli růst do Kristovy podoby. Drahá Maria, dej, ať jsou pokorní jako ty a svatí jako Ježíš.
Amen.

Modlitba sv. Františka z Assisi

Můj Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje,
dej mi, abych vnesl lásku tam, kde vládne nenávist,
abych vnesl odpuštění mezi ty, kteří se navzájem urážejí,
abych přinesl ducha jednoty nesvorným,
abych přinesl víru těm, kdo jsou zmítáni pochybami,
abych přinesl pravdu těm, kteří žijí v bludu,
abych přinesl naději všem zoufalým a radost všem smutným,
abych vnesl světlo tam, kde vládnou temnoty,
ó, Mistře, dej, abych nehledal útěchy, spíše abych jiné těšil,
abych nevyhledával pochopení, spíše abych jiné chápal,
abych nechtěl být milován, spíše abych miloval,
vždyť tím, že dávám sám, nejvíc dostávám,
tím, že odpustím, i ty mi odpustíš,
tím, že umírám, ty mne vzkřísíš pro věčný život.
Amen.

Modlitba sv. Ignáce z Loyoly

Duše Kristova, posvěť mě.
Tělo Kristovo, zachraň mě.
Krvi Kristova, opoj mě.
Vodo z boku Kristova, obmyj mě.
Utrpení Kristovo, posilni mě.
Dobrý Ježíši, vyslyš mě.
Ve svých ranách ukryj mě.
Nedopusť, abych se odloučil od tebe.
Před zlým nepřítelem ochraň mě.
V hodině mé smrti zavolej mě.
A poruč, ať přijdu k tobě,
abych tě s tvými svatými chválil navěky.
Amen.

Modlitba sv. Tomáše Mora (1477—1535)

Dopřej mi chuť k jídlu Pane
a také něco, co bych jed,
dej mi zdravé tělo Pane
a nauč mě s ním zacházet.

Dej mi zdravý rozum Pane,
ať vidím dobro kolem nás,
ať se hříchem nevyděsím
a napravit jej umím včas.

Dej mi mladou duši Pane,
ať nenaříká, nereptá,
dej ať neberu moc vážně,
své pošetilé malé já.

Dej mi prosím humor Pane
A milost, abych chápal vtip,
ať mám radost ze života
a umím druhé potěšit.

Modlitby ke stažení:

Modlitby pro každý den (PDF)
Modlitby pro každý den (DOC)

Modlitba sv. Matky Terezy za kněze (PDF)
Modlitba sv. Matky Terezy za kněze (DOC)

Křížová cesta se svatými (PDF)
Křížová cesta se svatými (DOC)